Skip to the content

Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 2015


1 Generelt


Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for CNC Servicepartner v/Kristian Jakobsen, CVR.nr. 2154 4035 (herefter ”CNC Servicepartner”) leverancer til køber.
Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.


2 Tilbud


CNC Servicepartners skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til CNC Servicepartner inden 14 fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. CNC Servicepartners tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. CNC Servicepartner kan frit tilbagekalde eller ændre i tidligere afgivne tilbud, indtil accept heraf foreligger.


3 Priser


Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres, som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l., er CNC Servicepartner berettiget til at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser.
Omfattes leverancen af en af CNC Servicepartners benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.


4 Betaling


Såfremt ikke andet er udtrykkeligt aftalt, skal betaling ske senest 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af CNC Servicepartners betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger CNC Servicepartner til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100,00.


5 Produktinformation og -ændringer


Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af CNC Servicepartner skriftligt henvises hertil. CNC Servicepartner forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af CNC Servicepartner før eller efter aftalens indgåelse, forbliver CNC Servicepartners ejendom og må ikke videregives uden CNC Servicepartners skriftlige samtykke.


6 Returvarer


Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Returnering af varer sker mod betaling af et gebyr på min. 10 % af varens pris excl. moms.


7 Levering og forsendelse


Alle leverancer sker Ex Works (INCOTERMS 2010).

Alle forsendelser, der foretages af CNC Servicepartner selv, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for købers regning.


8 Leveringstid


Leveringstiden anføres i den af CNC Servicepartner udarbejdelse ordrebekræftelse eller tilbud. Leveringstiden er fastsat af CNC Servicepartner efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 2 uger i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor CNC Servicepartner. CNC Servicepartner skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.


9 Mangler og reklamation


Ved levering skal Køber straks, og senest inden 7 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give CNC Servicepartner meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
CNC Servicepartner kan alene gøres ansvarlig for fejl, der kan henføres til CNC Servicepartner, og som er forårsaget af fejl i konstruktion, materialer eller fremstilling i det omfang, at CNC Servicepartner har udvist uagtsomhed ved tilvirkningen. CNC Servicepartner kan ikke gøres ansvarlig for mangler af nogen art i konstruktioner udformet af køber eller i konstruktioner udformet af CNC Servicepartner i overensstemmelse med købers specifikationer.
Efter CNC Servicepartners valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber.
Har Køber ikke inden 1 år efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor CNC Servicepartner, kan Køber ikke senere gøre den gældende.
Forandring af eller indgreb i det solgte, herunder ændringer i programmel uden CNC Servicepartners samtykke fratager CNC Servicepartner for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.
Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.


10 Ejendomsforbehold


CNC Servicepartner forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af CNC Servicepartner på Køberens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod CNC Servicepartners ejendomsforbehold.
Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.
Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal CNC Servicepartner efter påkrav fra Køber bekræfte dette.


11 Ansvarsbegrænsning


For krav, som vedrører CNC Servicepartners opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
CNC Servicepartners erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet. CNC Servicepartner er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om CNC Servicepartner er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.


12 Force majeure


CNC Servicepartner er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for CNC Servicepartners kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes CNC Servicepartner samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.


13 Produktansvar


For produktansvar hæfter CNC Servicepartner og/eller er CNC Servicepartner ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette CNC Servicepartner, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er CNC Servicepartner ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
Bliver CNC Servicepartner sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.


14 Tvister, lovvalg og værneting


Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten, eller - såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen – ved Byretten i Næstved under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

Vi løser alle problemer med deres maskine. Det UMULIGE tager dog lidt længere tid.

Kristian Jacobsen, Indehaver

CNC Service Partner

Ærøvej 7a, th, Port 3

DK-4700 Næstved

Tlf: +45 24 65 53 89

Email. info@cncservicepartner.dk

Kontakt os

Vi er klar til at løse deres opgave.